Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja
Na temelju Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 144/12)
PRIMAT PLUS j.d.o.o., donosi:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencije za nekretnine
PRIMAT PLUS j.d.o.o (u daljnjem tekstu: Posrednik) kao posrednika i nalogodavca ( fizičke ili pravne osobe ).

Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja Agencije za nekretnine PRIMAT PLUS j.d.o.o


1. Ponuda

Ponuda PRIMAT PLUS j.d.o.o temelji se na podatcima koje zaprimamo pismenim i usmenim putem te je uvjetovana potvrdom. Zadržavamo mogućnost zabune te prethodne prodaje ili odustajanja vlasnika nekretnine. Za netočne podatke odgovaramo u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja s naše strane. Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

2. Obveze Posrednika

1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem (standardni ili isključivi);
2. Nastojati naći treću osobu i dovesti u vezu s nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla;
3. Procijeniti tržišnu vrijednost nekretnine i upoznati nalogodavca s njom;
4. Upozoriti nalogodavca o nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu;
5. Obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla, te iste predočiti nalogodavcu;
6. Upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
7. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi Posrednik;
8. Omogućiti pregled nekretnina, organizacija i vođenje;
9. Čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;
10. Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;
11. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
12. Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);
13. Posredovati pri primopredaji nekretnine;
14. U ime nalogodavca urudžbirati potrebnu dokumentaciju kod nadležne Porezne uprave i Zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Suda.

Smatra se da je Posrednik omogućio nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa ili e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.
Ako je primatelju naše ponude neki od objekata koje smo mu ponudili već poznat obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti.

Za Kupca, na temelju punomoći, Posrednik obavlja sljedeće radnje:

a) uređuje svu potrebnu dokumentaciju za prijenos režija s Prodavatelja na Kupca,
b) u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog Općinskog suda predaje Ugovor o kupoprodaji nekretnina s Prijedlogom za uknjižbu prava vlasništva na ime Kupca.

3. Obveze nalogodavca

1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s Posrednikom (standardni ili isključivi);
2. Dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla, građevinsku i uporabnu dozvolu i energetski certifikat predmetne nekretnine.
3. Obavijestiti Posrednika o svim bitnim podatcima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
4. Osigurati Posredniku i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika;
5. Odmah nakon zaključivanja posredovanog posla odnosno Predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao Posredniku isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju);
6. Nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja;
7. Obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanih s promjenama vlasništva na nekretnini.

Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Posredniku ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana sa strane Posrednika. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.

4. Ostvarivanje prava na naknadu

Posrednik stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla (potpisom Predugovora) kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje Posredniku istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je Posrednik posredovao, odnosno potpisom Predugovora dviju ugovornih strana.
Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova, a sve prema posredničkoj tarifi.
Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu doveo Posrednik zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik nalogodavca doveo u vezu.
Naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih.
Posrednik ima pravo na predujam posredničke naknade samo ako je on ugovoren.
Posrednik ima pravo na naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena. Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.

5. Iznosi naknada

Dalje navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada.

5.1. Kupnja
Posrednička provizija iznosi 1-3 % od postignute cijene nekretnine, minimalno 500,00 €.
Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

5.2. Prodaja
Posrednička provizija iznosi 3% od postignute cijene nekretnine, minimalno 500,00 €.
Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

5.3. Najam
Kod Ugovora o najmu (ugovoreno trajanje najma 1 do 5 godina) naplaćuje se 100% iznosa mjesečne najamnine.
Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

5.4. Posrednička satnica
Iznos posredničke satnice, inicijalnog troška oglašavanja nekretnine, s uključenim troškovima (utrošeno vrijeme, izrada i oglašavanje te ostali troškovi vezani uz posredovani posao) iznosi 50,00 €.

5.5. U naknadu za posredovanje nisu uključeni:
a)Trošak upravnih ili sudskih pristojbi nastalih sa svrhom pribavljanja potrebne vlasničke i druge dokumentacije koji su preduvjet za stavljanje nekretnine u promet.
b) Taksa uknjižbe vlasničkog prava u Zemljišne knjige
c) Sastavljanje ugovora i dokumenata u obliku javnobilježničkih dokumenata.

6. Prestanak ugovora

Stranke mogu odustati od Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi Posredniku učinjene troškove.
Ako je u roku od jedne godine od prestanka Ugovora o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom s kojom ju je u vezu doveo Posrednik dužan je Posredniku nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti.
Ugovor o posredovanju zaključen na određeno vrijeme može se raskinuti prije isteka ugovorenog vremena isključivo pisanim otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza. Kad je Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao otkazom, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku učinjene troškove.

7. Opće odredbe i rješavanje sporova

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između trgovačkog društva PRIMAT PLUS j.d.o.o. i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.
Na odnose između nalogodavca i Posrednika proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju, posredno se primjenjuju Opće odredbe o ugovoru o posredovanju, kao i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Moguće sporove će rješavati Općinski sud u Karlovcu.


U Ogulinu, siječanj 2023.
Direktor
Nedeljko Grba